Opvangcontract

 

Verplichtingen en voorwaarden

 

*Er werd een opvangcontract opgesteld en goedgekeurd, gelezen en gehandtekend door de vzw Knibbels

hoofdverantwoordelijke en de opvangouder.

 

*Alle opvangdieren blijven eigendom van vzw Knibbels.

 

*Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract en zijn voorwaarden wijzigen. Alles dient schriftelijk aangepast te

worden of ontbonden.

 

*De opvangouder is voldoende op de hoogte hoe hij/zij de opvangdieren moet verzorgen.

Dit kan aangetoond worden aan de hand van een vragenlijst bij start van de opvang (bijgevoegd bij dit

opvangcontract en voorwaarden).

Daarenboven krijgt de opvangouder begeleiding van de aangewezen verantwoordelijke van de vzw.

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden aan die verantwoordelijke.

 

*Richtlijnen gegeven door vzw Knibbels mbt het houden van opvangdieren, de medische toestand, opvolging , eventuele

quarantainemaatregelen worden strikt opgevolgd door de opvangouder.

 

*Alle opvangdieren wonen in een door de opvang goedgekeurd verblijf met inrichting, evenals juiste aangepaste voeding.

Dagelijks fris water is steeds ter beschikking voor het opvangdier.

 

*Er kan opstartmateriaal geleend worden van de vzw in samenspraak met de verantwoordelijke. Alle uitgeleende materialen worden

bijgehouden in een register en voor het desbetreffende materiaal wordt een waarborg gevraagd aan de opvangouder.

 

*De opvangdieren worden naargelang soort of in groep of solitair gehuisvest.

 

*Eigen huisdieren van de opvanghouder verkeren in goede gezondheid en leven in hygiënische omstandigheden. Opvangdieren mogen niet in contact komen met eigen dieren tenzij anders opgenomen in het opvangcontract.

 

*Alle opvangdieren krijgen medische verzorging door een contract-dierenarts. Indien er een opvangdier op

controle moet op het moment dat er een trimester controle bij de hoofdopvang gaat plaatsvinden, dient het desbetreffende

opvangdier naar de hoofdopvang gebracht worden. De kosten zijn ten laste van vzw Knibbels. Alle tussentijdse controles dienen overlegd te worden met de hoofdverantwoordelijke van de vzw.

 

*U beschikt over eigen vervoer om naar de dierenarts en hoofdopvang te geraken indien nodig.

 

*Er wordt niet gekweekt met opvangdieren, indien dit toch gebeurt vordert vzw Knibbels zowel moeder/vader als nageslacht

in. Tevens wordt er boete van 100 euro aangerekend aan de opvangouder en valt de betaalde waarborg van het uitgeleende materiaal weg. Deze waarborg is dan voor de vzw, en het uitgeleende materiaal wordt meteen teruggevorderd.

 

*De opvangouder mag de opvangdieren onder geen enkele voorwaarde doorverkopen of overlaten aan derden.

 

*Adoptiedieren mogen niet van opvanggezin veranderen zonder toestemming van de hoofdverantwoordelijke.

 

*Een dier dat bij het opvanggezin verblijft, kan enkel herplaatst worden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke van vzw Knibbels. Na deze toestemming dient er door de opvangouder een afspraak te worden gemaakt met de adoptant.

De adoptieprocedure wordt gevolgd en het adoptiecontract van de vzw wordt

gebruikt. Tevens wordt er door de opvangouder en adoptant een adoptiecontract in tweevoud opgesteld/ingevuld,

waarvan 1 exemplaar aan de hoofdverantwoordelijke van vzw Knibbels bezorgd wordt.

 

*Kleine adminstratie zoals het bijhouden van een register, afstand/en adoptiecontracten wordt netjes bijgehouden door

het opvanggezin. Indien gewenst kan de hoofdverantwoordelijke van vzw Knibbels dit opvragen.

 

*De opvangouder beschikt over een emailadres of telefoonnummer om een afspraak te maken met potentiële adoptanten.

 

*vzw Knibbels heeft het recht om alle dieren periodiek op te volgen dit kan zijn door middel van email , Facebook,

chatberichten en huisbezoeken.

 

*De opvangouder is verplicht elke adres/telefoon/emailverandering door te geven. Dit geldt ook voor de vzw bij wijziging van gegevens.

 

*U bent min 1x per jaar aanwezig op een vergadering, en eventuele huisbezoeken door de verantwoordelijken van vzw

Knibbels zijn toegelaten.

 

*Voeding en bodembedekking zijn ten koste van de opvangouder tenzij anders vermeld in opvangcontract. De adoptiebijdrage

is voor de opvangouder als compensatie voor die gemaakte kosten. Gedoneerde voeding etc. worden verdeeld onder de verschillende opvangouders.

 

*Indien de opvangdierendieren om welke reden dan ook niet langer bij de opvangouder kunnen verblijven , dienen zij terug naar de

verantwoordelijken van vzw Knibbels te komen. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn maar kan niet met spoed opgedrongen worden aan de opvang. Er moet tijd gegeven worden van minimum 3 maanden om een oplossing te zoeken.

 

*De opvangouder dient de verantwoordelijken van vzw Knibbels onmiddellijk te verwittigen bij verlies , ziekte of het

overlijden van het opvangdier. Dit kan schriftelijk (email, social media) of mondeling via telefoon.

 

*vzw Knibbels is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten na overdracht.

 

*Er worden geen activiteiten met opvangdieren ondernomen zonder toestemming van de hoofdverantwoordelijke van vzw Knibbels.

 

*Het in opvang nemen van dieren gebeurt enkel en alleen in samenspraak met vzw Knibbels. Men voert geen opvanghandelingen (oa

redding dieren, aannemen van dieren, etc) uit in naam van vzw Knibbels. Dit kan enkel in samenspraak en mits schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijken van vzw Knibbels.

 

*Indien het niet naleven van de voorwaarden of verwaarlozing behoudt vzw Knibbels zich te allen tijden het recht alle

dieren terug te vorderen. Alle kosten welke hieruit voortvloeien, komen ten laste van de opvangouder.

 

*Indien één van bovengenoemde partijen het contract wenst stop te zetten dient dit via aangetekende zending per post of

email te gebeuren. Hierna wordt het contract ontbonden en worden opvangdieren evenals uitgeleende materialen teruggebracht naar de verantwoordelijke van vzw Knibbels.

 

*Respect, privacy en discretie worden ten allen tijde gehanteerd tussen betrokken partijen (opvangouder en de vzw). Dit

houdt in, noch de vzw noch de opvangouder kan kwaadspreken over de andere partij, tenzij er sprake is van nalatigheid (oa verwaarlozing, slechte leefomstandigheden, ...) mbt het opvangdier.

 

*De verantwoordelijke in het opvanggezin is meerderjarig en alle andere gezinsleden gaan akkoord met het opvangen van de

adoptiedieren.